Jetzt hots uns ah verwischt! Also besser gsaht unsern Ben. E Kind aus soinere Klass is positiv getescht worre. Zwar aus de onnere Grupp (Wechselunnerricht) awwer die Kinner vun de Notbetreuung sin anscheinend gemischt worre, un deswähge sin die ah dehähm… Uf jeden Fall wünsche mer mol guhdi Besserung!

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Mir als Eldern sin net betroffe, also vun de Karantäne, awwer nadierlich is de Alldahg jetzt zu organisiere. De Dokder wähgem PCR-Tescht krigge mer erscht am Mondahg ans Telefon. Mol sehe was dähr mähnt.

Uf jeden Fall geht´s im Ben gut, Symptome hotter känni!

Awwer was stelle mer jetzt oh? Der will jo, abgsehe vun de Lernzeite, jo ah beschäftigt soi. Do zerbreche mer uns jetzt emol de Kopp. Die erscht Idee: Mir halten des uf jeden Fall mol irgendwie fescht. Deswähge der Blog.  Des is naddierlich iwwerwiegend privat. Wer sich vorher regischtriert konn sich des ah ohgugge. Kä Angscht, do wärrt käh Schindluder getriwwe mit de Dahte, wärrt ah nix Schlimmes abgfrohgt. Regischtriere

Wer mim Ben mol iwwer Skype tschätte will: 

Bild von mohamed Hassan auf Pixabay
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9
Tag 10
Tag 11
Tag 12